Main menu

Ladislav Šincl

Ladislav Šincl

Ladislav Šincl

Ladislav Šincl

Ladislav Šincl

Ladislav Šincl

Ladislav Šincl

Ohrožené kotlíkové dotace a zdraví lidí

kotlíkové dotace3

 

Smysl kotlíkových dotací je vážně ohrožen a příslušné instituce tomu nedokázaly zabránit!

Hrozí mnohamilionové škody, výměna stovek v domácnostech nainstalovaných nevyhovujících kotlů, zastavení užitečných kotlíkových dotací (možná i vracení) a mezinárodní ostuda. Lidem, kteří si dnes koupí problematický kotel hrozí, že v roce 2022 si budou muset koupit nový kotel. Od roku 2022 totiž podle platné legislativy nebude možné provozovat zdroje, které nesplňují 3. třídu podle platných norem (ČSN EN 303-5:2012).


Jakožto poslanec za Moravskoslezký kraj a člen výboru pro životní prostředí jsem nucen nejen upozornit na závažnost problému a fakt, že příslušné instituce jej nedokázaly za téměř dva roky vyřešit, ale také požadovat urychlené a účinné řešení.  


Na českém trhu jsou nekvalitní zahraniční kotle, které mohou způsobit zhoršení kvality ovzduší. Přestože nedosahují požadovaných parametrů kvality a emisí (Ekodesign), vztahují se na ně kotlíkové dotace. Lidé si je běžně pořizují, dostávají na ně dotaci z EU a příspěvky měst a obcí. Pochybné kotle jsou totiž zapsány v tzv. v seznamu SVT pod správou SFŽP, stát je tedy lidem doporučuje a poskytuje na ně dotace v rámci programu tzv. „kotlíkových dotací“ Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020.


Opakované pokusy upozornit příslušné orgány (ČOI, MŽP, SFŽP, SEI) a veřejnost na problém některých výrobků, u kterých sice výrobce předložil potřebné dokumenty pro zápis do SVT, ale parametry v praxi nedosahují, vyšly do ztracena, i přes to, že existují jasné důkazy (protokoly ze Strojírenského zkušebního ústavu).
Vývoj problému (prosinec 2014 – říjen 2016):

 1. Představenstvo Asociace podniků topenářské techniky (APTT) rozhodlo na jednání v prosinci 2014, že vzhledem k značným pochybám o vlastnostech jednoho ze slovenských kotlů prodávaného na českém trhu zakoupí tento výrobek a na vlastní náklady zadá jeho přezkoušení ve státní zkušebně. Výrobce disponuje certifikáty z TZÚ v Piešťanech, kde byl kotel zkoušen před uvedením na trh EU a na základě nich byl zapsán do seznamu SVT.

 2. Výrobek byl zakoupen v běžné distribuční síti a na náklad APTT odzkoušen v SZÚ Brno. Výsledek a rozsah zkoušek je uveden v Protokolu o zkoušce č.39-10468 z 29. 1. 2015 vydaného Strojírenským zkušebním ústavem, s.p. Kotel byl odzkoušen na spalování hnědého uhlí a hned u zkoušky na toto první palivo nesplnil parametry pro uvádění na trh v ČR. Spalování černého uhlí a dřevních pelet už proto ani zkoušeny nebyly.

 3. Dne 24. 2. 2015 asociace podala podnět na ČOI pro porušení zákona 201/2012 o ochraně ovzduší příloha č. 10, zákona 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky, zákona 634/1992 o ochraně spotřebitele a přílohou podnětu byl jako důkaz přiložen výše uvedený Protokol o zkoušce č. 39-10468.

 4. ČOI provedla šetření podnětu u distributora ATTACK heating CZ, s.r.o. a překontrolovala doklady uváděné výrobcem (prohlášení o shodě apod.) a dále postoupila šetření dozorovému orgánu ve Slovenské republice s požadavkem na prošetření, zda výrobce při uvádění na trh dodržuje a splňuje podmínky EN 303-5:2012, tedy určující normy pro zkoušení těchto výrobků.

 5. Zcela byl pak podnět uzavřen v 1/2016 s tím, že hodnoty deklarované výrobcem a zkušebnou v Piešťanech se shodují. ČOI ani slovenský kontrolní orgán pravděpodobně žádné měření nezadaly, pouze ověřovali dokumentaci.

 6. Dne 26. 1. 2016 se konalo jednání na Ministerstvu životního prostředí v Praze, kde APTT předala informace o výsledku a průběhu šetření ČOI a dále Protokol o zkoušce č.39-10468. Bylo přislíbeno provedení ověřovací zkoušky na kotli zakoupeném v běžné distribuční síti na náklad státu, což se také následně stalo.

 7. 7. V dubnu 2016 provedl SZÚ Brno na základě objednávky od SFŽP ověřovací (tedy druhé) kompletní měření kotle pro všechna paliva určená výrobcem. U měření byli po celou dobu zkoušek přítomni zástupci SFŽP. Výsledky měření jsou obsahem Protokolu o zkoušce č.99-8272. Z něj vyplývá, že kotel nesplňuje parametry u černého uhlí ani na 3. třídu a vůbec by neměl být prodáván! Dále také, že nesplňuje odchylky pro Německo, Rakousko, Dánsko, Švýcarsko a tedy nemůže být uváděn na hlavní trhy v západní Evropě, a že zejména také nesplňuje podmínky Ekodesignu (pro všechna paliva), které jsou požadovány v kotlíkových dotacích, resp. EU.

Podmínky dotací v případě podezření, že kotel není v pořádku, umožňují postup (dobrovolně odsouhlasený každým výrobcem při podání žádosti o zápis do seznamu výrobků pro kotlíkové dotace), kdy SFŽP má právo si výrobek prověřit u autorizované osoby (v ČR je to SZÚ Brno). Tuto možnost SFŽP tímto využil. Pokud výsledky nejsou v pořádku, má právo SFŽP výrobek ze seznamu vyškrtnout. Toto právo SFŽP využito nebylo.

 1. SFŽP namísto vyřazení výrobku z SVT následně vyzval výrobce, aby si zajistil další certifikáty od další zkušebny, tzv. arbitrážní posudek. Výrobce následně dodal certifikáty z polské zkušebny v Lodži. Zda polská zkušebna pouze kontrolovala certifikáty z TSÚ Piešťany nebo kotel skutečně měřila, není známo, pracovníci SFŽP se tentokrát certifikace nezúčastnili. Spalování černého uhlí, které je podle měření v SZÚ Brno zcela mimo povolené tolerance, v Lodži ověřováno vůbec nebylo.

 2. Dne 28. 7. 2016 Ministerstvo životního prostředí ČR vydalo tiskovou zprávu: „Dosavadní výsledky arbitrážního posudku prokázaly, že na seznamu doporučených výrobků pro kotlíkové dotace (SVT) není kotel, který by neplnil podmínky programu“

Z prohlášení MŽP dále plyne, že výrobci bylo umožněno dodat arbitrážní protokol na černé uhlí do konce roku 2016.

 1. Začátkem září 2016 zaslalo MŽP dopis ministru průmyslu a obchodu Mládkovi, kde problém „předává“ z MŽP na MPO a žádá MPO o nastavení mechanismů, které budou obdobné situace eliminovat.

 2. Dne 15. 9. 2016 byl o problému informován předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka prostřednictvím interpelace poslance A. Rykaly.

 3. Krajský úřad Moravskoslezského kraje v září zjistil, že kotel ATTACK už si nechalo nainstalovat 150 domácností. Mezi proplacenými a nainstalovanými kotly v rámci kotlíkových dotací představuje třetinu všech dotovaných kotlů a je pravděpodobné, že během podzimu budou nainstalovány další stovky těchto pochybných kotlů. V září proto rada kraje rozhodla, že nechá na své náklady kotel ATTACK prověřit ve Výzkumném energetickém centru VŠB-Technické univerzity. Zkoušky (na 2 paliva: černé a hnědé uhlí) proběhly 12. – 14. 10. a potvrdily podobně jako zkoušky v ZSÚ v Brně, že kotel ATTACK v žádném případě nemá potřebnou kvalitu (5. tř, Ekodesign) pro kotlíkové dotace a odpovídá maximálně emisní tř. 3, u hnědého uhlí dokonce jen tř. 2.

 4. Asociace APTT dne 22. 9. 2016 podala podnět na Státní energetickou inspekci (SEI). Inspekce odpověděla 13. 10. ve smyslu, že nemůže výrobce sankcionovat, neboť splnění stanovených požadavků (Ekodesign) má výrobce až od ledna 2020 a navíc, že se jedná o slovenského výrobce, který nemůže být posuzován podle českého právního řádu. Dále v dopise uvádí, že je na MŽP a SFŽP odstranit kotel z předmětného seznamu SVT.

   

   

Neřešení problému má dopad na zaměstnanost v Moravskoslezském kraji i jinde v ČR

Výrobci topenářské techniky, který působí v Moravskoslezském kraji, museli přikročit k propouštění zaměstnanců v důsledku nenaplnění předpokládaných prodejů. Je tedy prokázáno, že slovenský výrobce poškozuje náš trh a bere našim lidem práci, což se může projevit úbytkem až několika stovek pracovních míst v MS kraji, možná i v dalších lokalitách.

 

Problematický kotel ATTACK může způsobit zhoršení kvality ovzduší a vysoká zdravotní rizika

Výsledky prověření kotle ATTACK jsou obsahem Protokolu o zkoušce č.99-8272. U měření v Brně byli po celou dobu zkoušek přítomni zástupci SFŽP. Z protokolu vyplývá, že kotel nesplňuje parametry u černého uhlí ani na 3. třídu a tedy by vůbec neměl být v ČR prodáván

V kotlíkových dotacích požadovaný tzv. Ekodesign nedosahuje s obrovským rozdílem. Například naměřené hodnoty prachu byly při spalování černého uhlí více než 3x vyšší, než je stanovený limit pro Ekodesign, u CO dokonce 6x vyšší.

To, že lokální spalovací zdroje  zvláště ty, které nedosahují předepsaných hodnot) mají vliv na kvalita ovzduší a na zdraví obyvatel v MSK, bylo již prokázáno mnoha vědeckými studiemi. Prokazatelně škodliviny v ovzduší například zvyšují riziko nádorů hlavy, úst a krku nejen u dospělých, ale dnes i u dětí zejména u obyvatel Moravskoslezského kraje.

Sám jsem onkologický pacient, u kterého byl diagnostikován nádor krku a velice často se s těmito lidmi v onkologických čekárnách potkávám. Udělám tedy vše proto, aby  takto postižených lidí v našem kraji dále nepřibývalo.

Mezi karcinogeny, které vznik tumorů podporují patří jsou například benzen benzo[a]pyren, který se vyskytuje v pevných částicích polétavého prachu


Co je polétavý prach?

Jde o malé částice různých látek, které jsou tak lehké, že trvá velmi dlouhou dobu, než se usadí na povrchu. Označuje se jako PM, přičemž rozlišujeme kategorie PM10,PM2,5 a PM1,0, podle velikosti částic. Např. PM10 jsou částice do 10 mikrometrů (tj. tisícin milimetru).

Částice větší, než 10 mikrometrů, se obvykle zachytí již na nosní sliznici, menší částečky, tedy právě PM10, se usazují dále v průduškách. Při hlubším nádechu pak částice putují do vzdálenějších částí dýchacího ústrojí. Menší částice, PM2,5 a PM1,0, mohou někdy putovat přímo až do plicních sklípků a jsou proto nejnebezpečnější. Čím menší průměr částice má, tím déle zůstává v ovzduší.

Imisní limity pro polétavý prach PM10 je 50 µg/m3. Překročení tohoto limitu je tolerováno max. 35 dní v roce. Na některých místech ČR jako je Ostravsko-Karvinský region je limit mnohonásobně překračován i přes 100 dní v roce.

Co způsobuje nadměrné vdechování polétavého prachu?

 • astma

 • plicní choroby

 • rakovinu plic

 • poškození nenarozených dětí již v prvním měsíci těhotenství

 • častější onemocnění dýchacích cest u dětí

 • ve vyšším věku zvyšuje počet onemocnění cukrovkou, vysokým krevním tlakem a různými srdečními onemocněními


Co je Benzo[
a]pyren (C20H12)?

Hazard T.svg


Polycyklický silně karcinogenní a mutagenní aromatický uhlovodík, který je produktem nedokonalého spalování při teplotách 300 až 600 °. Do těla se dostává navázáním ne jemné částice polétavého prachu (PM10 a menší). Různé vědecké studie  prokázaly vliv na snížení plodnosti a vývojové vady potomků.

Další poznatky o vlivu ovzduší přinesla právě dokončená studie vědců z Ústavu experimentální medicíny Akademie věd a VŠCHT. Dva roky porovnávali kvalitu ovzduší a jeho vliv na matky a novorozence v Karviné a Českých Budějovicích. První výsledky prokázaly, že smog poškozuje geny novorozenců a že ve znečištěné Karviné je změn DNA u dětí více než v Budějovicích. V Karviné byl navíc v krvi a moči žen i jejich dětí mnohem větší obsah škodlivin, které pocházely právě z ovzduší.

Závěr:

 • Není dostatečně zajištěna ochrana spotřebitele ani ochrana životního prostředí
 • Není efektivní využití evropských dotací a daný případ může mít dalekosáhlý dopad na pokračovaní prospěšných "kotlíkových dotací"
 • Není zajištěna ochrana pracovních míst u slušných českých výrobců, kteří investují do vývoje, modernizace a kvality výrobků značné prostředky.


Z výše uvedených důvodů jsem se rozhodl obrátit na členy vlády ČR a použít všech dostupný prostředků  vedoucí k vyřešení problému ve prospěch  občanů  a slušných českých firem.